นโยบายการขอคืนเงิน (Refund Policy)

ทางบริษัท หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ itisbinary.com) มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานอบรม Public Course / Workshop Course

ในกรณีที่งานอบรมถูกเลื่อน/ยกเลิก

  • ทางลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีที่ชำระผ่านการโอนเงินธนาคาร โดยจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทางบริษัทมีการออกประกาศเลื่อนหรือยกเลิก
  • กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าอบรมเต็มจำนวน (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)

ในกรณีที่คุณแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกงาน 

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์ พร้อมสาเหตุการขอเงินคืน

  • กรณีติดต่อล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงมากกว่า 7 วันเช่น อบรมวันศุกร์ที่ 10 คุณจำเป็นต้องแจ้งภายในวันจันทร์ที่ 3 ทางเราจะคืนเงินค่าอบรมเต็มจำนวนให้แก่คุณ  (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)
  • กรณีติดต่อในช่วง 0-7 วันก่อนวันอบรมจริง ทางเราจะมีหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ที่ 50% ของค่าอบรม และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต

โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วันหลังจากการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ